www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Z kart
historii
wsi
Głogoczów

C.K. Głogoczów

Elżbieta Dymek - wykład z 11.11.2012r.


W przeciwieństwie do sytuacji w innych zaborach, na terenie zaboru austriackiego nie istniała presja religijna. Panującą bowiem religią była religia katolicka, nadto w wielonarodowej monarchii obowiązuje znaczna tolerancja także pod względem wyznaniowym. W zaborze pruskim religią panującą jest protestantyzm, w zaborze rosyjskim - prawosławie.

Co wynika z tego m.in. dla Głogoczowa? Kilka miesięcy temu obchodzono Jubileusz 200-lecia świątyni p.w. św. Marii Magdaleny. Otóż wspominany tu już cesarz Józef II wprowadzał także reformy w sprawach sytuacji Kościoła na terenie swojego państwa. Reformy te zmierzały do uzależnienia kościoła od absolutystycznego państwa. Chodziło o uzyskanie większego wpływu władz świeckich na to także, co działo się w parafiach. Cesarz opracował m.in. projekty kościołów wiejskich - styl józefiński. Na zarządzenie władz austriackich, także w Głogoczowie, rozpoczęto budowę takiego kościoła. Był to budynek jednonawowy, orientowany - z prezbiterium na wschód, jedną wieżą. Do kościoła bowiem winno się wchodzić zachodnim wejściem (z ciemności) i przejść do ołtarza (do światła). Według takiego samego projektu wybudowano kościół w Pcimiu.

Organizacja parafii była bardzo istotna - przecież to parafie spełniały wówczas funkcje współczesnych nam urzędów stanu cywilnego i dostarczały informacji o ilości urodzonych, co następnie stanowiło podstawę do ustalenia... liczby poborowych z danej miejscowości, o których z niezwykłą precyzją upominała się armia.

Kolatorem kościoła i plebanii w Głogoczowie był miejscowy Dziedzic - z rodu Konopków. Z kart odnalezionej księgi wynika, że w tamtym czasie był to Stanisław Konopka. Obowiązki kolatora polegały przede wszystkim na trosce o utrzymanie i właściwy stan kościoła, plebanii, budynków gospodarczych. W Głogoczowie była także niewielka kaplica. Do dworu przynależne było prawo patronatu to jest prawo opiniowania kandydata na proboszcza. Jak wynika z zapisów w odnalezionej księdze, także organista miał swoje odpowiednie uposażenie. Z przekazów ustnych wiadomo, że jeden z organistów otrzymał łąkę za... regularne śpiewanie Godzinek.

Z zapisów wynika, że Stanisław Konopka - Dziedzic, był także właścicielem młyna i karczmy.

Rubryki księgi opisane są w języku niemieckim, ale wpisów dokonywano wyłącznie w języku polskim. Jest to właśnie wyraz stosunków panujących w zaborze austriackim - monarchii austro-węgierskiej, monarchii wielonarodowej, gdzie tolerancja i swobody narodowe były daleko większe niż na terenie innych zaborów. Monarchię austro-węgierską porównuje się wręcz niekiedy do współczesnej Unii Europejskiej. Korzystali jak widać również z tego dawni mieszkańcy Głogoczowa.

czytaj dalej...


strony:   1   2   3   4

2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[11].jpg 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [01] 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [02] 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [03] 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [04] 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [05] 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [06]
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl