www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Edukacja w Głogoczowie

Spis tekstów zamieszczonych na stronach www.glogoczow.pl związanych z działalnością Zespołu Placówek Oświatowych oraz Publicznego Gimnazjum w Głogoczowie
budynek szkoły w Głogoczowie

Misję edukacyjną w Głogoczowie pełnią dwie instytucje mieszczące się w budynku w centrum wsi pod adresem Głogoczów 297:

  • Zespół Placówek Oświatowych na który składa się z Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki.
    Dyrektorem Zespołu jest Pan mgr inż. Krzysztof Kania
    ZPO posiada swoją stronę internetową pod adresem www.zpoglogoczow.myslenice.pl
  • Gimnazjum Publiczne
    Dyrektorem gimnazjum jest Pani mgr Dorota Pulchna

Aktualności związane z działalnością ZPO i Gimnazjum


Podpisy trafiły do kosza

2024-06-21 Odmowa Burmistrza.jpg Nie będzie w czerwcu Zebrania Wiejskiego. Przedłożony Burmistrzowi wniosek o zwołanie Zebrania, został przezeń oddalony, a 188 podpisów Głogoczowian trafiło do przysłowiowego kosza. Burmistrz konsekwentnie podtrzymuje swoją decyzję o woli zorganizowania spotkania z Mieszkańcami dopiero w terminie jesiennym. Niestety, w kontekście starań społeczności Głogoczowa o poprawę bazy edukacyjnej we wsi, będzie to już musztarda po obiedzie. Zapewne w trakcie wakacji zostaną wykonane w szkole przeróbki budowlane w celu upchnięcia w jej murach kolejnej grupy dzieci. Tym samym, wszelkie poważne inwestycje w bazę edukacyjną w Głogoczowie, w tym budowa przedszkola czy rzeczywista rozbudowa i modernizacja szkoły, zostaną zablokowane na najbliższe 8 lat. Scenariusz ten jest tym bardziej realny, że na bazie korespondencji z Burmistrzem, oraz decyzji Rady Miejskiej z dnia 18 stycznia 2024r. o odrzuceniu petycji o zarezerwowanie środków w budżecie gminy na budowę przedszkola w Głogoczowie (punkt "11 a" porządku obrad) można wnioskować, że obecne władze gminy są przeciwne takim inwestycjom.

Odmowna decyzja Burmistrza ma także negatywny wydźwięk w aspekcie poszanowania statutu sołectwa i lokalnej demokracji. Zaproponowana przez Sołtysa i podchwycona przez Mieszkańców próba zorganizowania Zebrania Wiejskiego na wniosek Mieszkańców była bodaj pierwszą taką inicjatywą w dziejach wsi. Szkoda że Burmistrz ją storpedował. Gest ów zapewne zostanie zinterpretowany przez wielu albo jako zlekceważenie społeczności wiejskiej, albo jako chowanie głowy w piasek i próbę ucieczki przed trudnymi tematami.

Jan Sikora, 21 czerwca 2024r.


Zaproszenie do Głogoczowa

2024-06-16_Wniosek_o_zwo+lanie_ZW.jpg Tak jak było to zapowiedziane, po uzbieraniu 188 podpisów Mieszkańców Głogoczowa, Sołtys skierował ponownie do Burmistrza wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem prośba nie zostanie zignorowana.

Jan Sikora, 17 czerwca 2024r.


Czy za przedwyborcze obietnice zapłacą dzieci?

2024-05-06_Odpowied-z_w_sprawie_przedszkola.jpg Zbliża się koniec roku szkolnego, a wciąż wielką niewiadomą pozostaje w jakich warunkach będą się uczyć dzieci w następnym roku szkolnym. Wszelkie pytania kierowane do Burmistrza o sposób w jaki zamierza wypełnić przedwyborczą obietnicę związaną z utworzeniem 5 grupy przedszkolnej zbywane są sloganami, że "dzieci będą miały zapewnione godne i zgodne z przepisami warunki do nauki". Ponieważ w wypowiedziach tych brak jest jakichkolwiek konkretów, narasta obawa, że przedwyborcze obietnice zostaną zrealizowane kosztem dzieci - albo poprzez kolejne dogęszczenie już i tak za ciasnej szkoły, albo poprzez wprowadzenie nauczania zmianowego.

Sołtys Jan Sikora proponował w kwietniu Burmistrzowi zorganizowanie Zebrania Wiejskiego w celu omówienia sytuacji w szkole, jednak Burmistrz ową propozycję odrzucił, argumentując że nie otrzymał sygnałów o potrzebie zorganizowania Zebrania ani od radnego Czesława Wierzby, ani od Rady Sołeckiej ani od mieszkańców.

Dlatego wydaje się sensowym by skorzystać z §7 punkt 2 Statutu sołectwa Głogoczów, i zbierając ok. 150 - 200 podpisów przedłożyć Burmistrzowi wniosek o niezwłoczne zwołanie Zebrania. Wzór listy do zbierania podpisów zamieszczony jest poniżej. Wypełnione karty, należy przekazywać sołtysowi, który przekaże je do Urzędu Miasta i Gminy.

Jan Sikora, 06 czerwca 2024r.


Zobacz więcej aktualności

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl