www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Władze Stowarzyszenia:
 • Monika Kobus - prezes
 • Katarzyna Sobecka-Kromka - zastępca prezesa
 • Grażyna Głąb - sekretarz
 • Jan Sikora - skarbnik
 • Stanisław Laskowski - członek

Idea

Pomysł powołania Stowarzyszenia w Głogoczowie zrodził się jesienią 2006 roku.
Pomysłodawcami i inicjatorami powołania organizacji byli mieszkańcy wsi: Agnieszka Leśniak, Monika Kobus, Robert Chwastek oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Krzysztof Kania. Podczas licznych spotkań trwających od października 2006 roku do lutego 2007 roku ustalono główne cele i sposoby działania a także stworzono projekt statutu stowarzyszenia. Wśród głównych celów znalazły się m.in. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, działalność kulturalno-sportowa oraz edukacyjna, pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych, utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków, troska o ich stan i ochronę, a także pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Określono także sposoby realizacji tychże celów.

Kolejnym krokiem ku powołaniu stowarzyszenia było zebranie założycielskie, które odbyło się 06.02.2007 r. w Szkole Podstawowej w Głogoczowie. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób, w większości znanych już ze swego zaangażowania w życie wsi. Podczas spotkania poprawiono i przyjęto Statut, powołano Komitet Założycielski, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Przyjęto także nazwę: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa (SWIG).

Początki działalności

Komitet Założycielski podjął starania o zarejestrowanie stowarzyszenia czyli uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Decyzję pozytywną wydał Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 09-05-2007 roku. Stowarzyszenie zostało wpisane pod pozycją rejestru 0000279965.
Kolejnymi wymogami formalnymi były uzyskanie nr REGON (120476043) w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym oraz numeru NIP (6811955138) w Urzędzie Skarbowym.
Ostatnimi czynnościami związanymi z założeniem Stowarzyszenia były: wyrobienie pieczątki oraz założenie rachunku bankowego. Obecnie Stowarzyszenie posługuje się rachunkiem bankowym nr 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzonym przez NORDEA BANK POLSKA SA

Działalność

Działalność Stowarzyszenia skupiona jest w trzech obszarach:

 • Lobbing na rzecz lokalnej społeczności, promowanie wizerunku wsi,
 • Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Urzędu Miasta i Gminy oraz Unii Europejskiej adresowanych do mieszkańców Głogoczowa,
 • Tworzenie platformy dyskusji oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami,

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
32-444 Głogoczów 406
Poczta Elektroniczna: swig@glogoczow.pl

Aktualności związane z działalnością SWIG


Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia - edycja 2023

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Wiejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Filia w Głogoczowie, korzystając ze wsparcia ze strony Miasta i Gminy Myślenice, zapraszają osoby dorosłe do wspólnych ćwiczeń.

Baner Joga 2023

Rejestracja do udziału w projekcie odbywa się przez wypełnienie niniejszego Formularza zapisów.

REGULAMIN PROJEKTU „Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia”

 1. Każdy Uczestnik zajęć „Wspólny rok z ćwiczeniami dla zdrowia” zobowiązany jest do zapoznania się z poniższymi zaleceniami:
  • O wszelkich dolegliwościach, urazach, kontuzjach należy informować nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć. Kobiety w ciąży lub w czasie menstruacji powinny również poinformować osobę prowadzącą przed rozpoczęciem zajęć.
  • Każde zajęcia stanowią całość, nie należy się spóźniać ani wychodzić przed ich zakończeniem.
  • Przed zajęciami nie należy jeść minimum 3 godziny/ lekki posiłek - 1 godzina.
  • W czasie zajęć nie należy pić, żuć gumy, rozmawiać.
  • Ćwiczenia wykonywane są boso, w wygodnym, przewiewnym, czystym stroju.
  • Przed zajęciami należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
  • Jeżeli w trakcie ćwiczeń wystąpią niepokojące objawy, należy niezwłocznie poinformować trenera.
 2. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 3. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator oraz Trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.
 6. Zajęcia skierowane są do mieszkańców Gminy Myślenice, udział w zajęciach jest bezpłatny.
 7. Zajęcia będą organizowane w trybie on-line lub/i stacjonarnie.
 8. Ilość miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność wypełnienia formularza zapisu.
 9. Uczestnicy korzystają z własnego sprzętu podczas zajęć.
 10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem udziału w zajęciach do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora.
 11. Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w partnerstwie z Domem Kultury w Głogoczowie oraz Biblioteką Publiczną Filia w Głogoczowie
 12. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy w Myślenicach.

Monika Kobus; 2023-02-11


Choinka Mojej Babci 2022 - zakończenie konkursu

Organizatorzy konkursu "Choinka Mojej Babci - edycja 2022" serdecznie zapraszają P.T. Uczestników do Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie, w czwartek 15 grudnia, na godzinę 18:00 na uroczystość wręczenia nagród.

Lista laureatów została zamieszczona w pokonkursowym protokole.

Choinka Mojej Babci 2022

Jan Sikora; 2022-12-14


Za ubrania – wpłać dla Frania

2022-11-24_Razem_dla_Frania_-_ulotka.jpg Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna Filia w Głogoczowie zapraszają na akcję charytatywną w ramach zbiórki "Razem dla Frania Foremnego"

Kiermasz ubrań (i nie tylko) pod hasłem "Za ubrania – wpłać dla Frania" odbywać się będzie w piątek, 2 grudnia w sali Wiejskiego Domu Kultury w godzinach 8:00 - 17:30.

Przyjdź – wybierz coś dla siebie i daj szansę Franiowi na zdrowie!

Przekaż znajomym, sąsiadom, udostępnij - Razem możemy więcej!

Jan Sikora; 2022-11-29

Drugi kiermasz dla Frania pozwolił uzbierać kwotę 920 zł.

dodane; 2022-12-14


Zobacz więcej...

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl