www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Uroczystość Bożego Ciała

Gałęzie przyniesione z takiego ołtarza w oktawę Bożego Ciała i wbite w pole mają zapewnić bogate plony.
Jeżeli w Boże Ciało w czasie procesji przyjdzie deszcz i dziewczęta z feretronami (w Głogoczowie - obrazami) będą uciekać do kościoła, to tak samo w czasie żniw gospodarze będą "uciekać" z pola z wozami zboża, gdyż pogoda na żniwa będzie zła.

W czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Święto to rozszerzone zostało na cały Kościół łaciński przez papieża Urbana IV w roku 1264. Stało się ono ukoronowaniem gorącej pobożności eucharystycznej. Wiek XIII bowiem dał początek rozbudzenia w Kościele kultu Eucharystii. Właśnie w tym wieku przydarzyły się objawienia św. Juliannie z Cornillon, a ostatecznie skłonił papieża Urbana IV do ustanowienia tego Święta Cud w Bolsena.

Z obchodami tego Święta nieodłącznie związane są uroczyste procesje do czterech ołtarzy. W Kościele polskim miały one szczególne znaczenie zwłaszcza w okresie zaborów, kiedy to stawały się wyrazem nie tylko pobożności, ale także były manifestacją jedności narodu. W zaborze rosyjskim do roku 1905 były całkowicie zabronione poza obrębem kościoła. W zaborze pruskim tolerowano takie procesje jedynie w starych parafiach, natomiast w nowotworzonych mogły odbywać się jedynie na terenie przykościelnym. W Polsce po II wojnie światowej właściwie do lat 80-tych odbywały się także tylko wokół kościołów. Podobnie rzecz się miała w Głogoczowie.
Procesja Bożego Ciała ma bardzo uroczysty charakter. Odbywa się, jak wyżej powiedziano, do czterech ołtarzy przygotowanych na zewnątrz kościoła. Ołtarze te przystrajają mieszkańcy poszczególnych dzielnic ( w innych wsiach - ról), lub członkowie Żywego Różańca. Stanowią one niepowtarzalne dzieła.

2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_I_[1].jpg 2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_I_[2].jpg 2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_I_[3].jpg 2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_II_[1].jpg 2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_II_[2].jpg 2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_II_[3].jpg 2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_III_[1].jpg 2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_III_[2].jpg 2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_III_[3].jpg 2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_IV_[1].jpg 2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_IV_[2].jpg 2008-05-22_O+ltarze_Bo+zego_Cia+la_-_o+ltarz_IV_[3].jpg

Literatura:

  1. Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego. - opracowanie zbiorowe pod red. Ks. F.Marlewskiego - Wydawnictwo Św. Stanisława Sp. z o.odp. Katowice 1931,
  2. Ks. W. Zaleski sdb - Święci na każdy dzień. Wydawnictwo Salezjańskie W-wa 2001,
  3. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. - Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pallotinum 2003.

dodano 25.05.2008, Tekst i fotografie: Elżbieta Dymek

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl