www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Podsumowanie akcji "Masz Głos, Masz Wybór"

http://www.maszglos.pl/ W ramach akcji Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa podjęło szereg działań mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców Głogoczowa na temat wagi wyborów samorządowych, a tym samym służących zwiększeniu uczestnictwa w wyborach (działania pro-frekwencyjne).

 1. Diagnoza problemów lokalnych na spotkaniach Partnerstwo dla Głogoczowa

  W okresie od czerwca do września br Stowarzyszenie zorganizowało 3 spotkania przedstawicieli różnych organizacji społecznych, mieszkańców oraz władzy samorządowej. Spotkania pod hasłem Partnerstwo dla Głogoczowa służyły określeniu najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnej oraz możliwości podjęcia działania w kierunku ich zaspokojenia.

 2. Działania służące podniesieniu poziomu wiedzy oraz zainteresowania tematem wyborów samorządowych m.in.:

  • przygotowanie artykułu w lokalnej gazecie "odNOWA" o kompetencjach radnych oraz promocja akcji: "Znasz ich? Przekonaj ich."
  • przygotowanie gazetki ściennej tematycznej dotyczącej kompetencji Radnych oraz Wyborów Samorządowych 2010 w Domu Kultury.
  • prowadzenie aktywnego wątku na forum.glogoczow.pl, informowanie mieszkańców czego dotyczą wybory samorządowe.
  • bieżąca aktualizacja strony internetowej.

 3. Działania pro-frekwencyjne:

  • akcja "Jak dopisać się do rejestru wyborców poza miejscem zameldowania", artykuł w lokalnej gazecie "odNOWA", przygotowanie druków do odbioru w miejscowym Domu Kultury
  • prowadzenie aktywnego wątku na forum.glogoczow.pl, oraz informowanie mieszkańców o warunkach głosowania, informacja na plakatach promująca do aktywnego udziału w wyborach itd.

 4. Działania po zaakceptowaniu list wyborczych:

  • przygotowanie prezentacji kandydatów na stronie www.glogoczow.pl na podstawie formularzy wypełnionych przez kandydatów.
  • organizacja debaty z kandydatami na radnych, kampania Głosuj świadomie: stworzenie sylwetki Jaki powinien być radny/Jaka powinna być radna, dyskusja na ważne społecznie tematy.
  • dystrybucja materiałów promocyjnych otrzymanych w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Zauważalne mierzalne efekty:

 1. Wzrost frekwencji w stosunku do roku 2006, spadek ilości nieważnych głosów w stosunku do roku 2006  

  wybory samorządowe liczba uprawnionych liczba wydanych kart frekwencja liczba głosów % ważnych głosów
  ważnych nieważnych
  2006 1950 808 41,44% 749 57 92,70%
  2010 2147 1008 46,95% 967 41 95,93%

 2. Wzrost wejść na stronę www.glogoczow.pl:

  Zauważalny, ok. 30-procentowy wzrost oglądalności w odniesieniu do średniej z października nastąpił od 7 listopada (uruchomienie podstrony poświęconej wyborom samorządowym, kampania promująca debatę z kandydatami). Tendencja wzrostowa utrzymywała się do 15 listopada, kiedy obciążenie serwera było o 60% większe niż średnia dzienna z października. W kolejnych dniach czytelnictwo stron glogoczow.pl nieznacznie spadało, zachowywało jednak dobry, wyższy poziom w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

  W powyborczy poniedziałek oglądalność serwisu wzrosła skokowo i była 2,7 razy większa w porównaniu do poprzednich dni, a odnosząc do średniej z października 3,5 razy większa.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa po raz pierwszy włączyło się w działania pro-frekwencyjne. Podkreślić należy, iż Stowarzyszenie było jedyną organizacją z powiatu myślenickiego realizującą Akcję. W związku z powyższym, uzyskane rezultaty uważamy za satysfakcjonujące. Jednocześnie stanowią one dobrą podstawę dalszych działań skierowanych m.in. na podjęcie dialogu przez mieszkańców - świadomych obywateli z nowo wybraną władzą samorządową.

29.11.2010, opracowanie: Małgorzata Jończyk, Monika Kobus, Katarzyna Sobecka-Kromka

Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl