www.glogoczow.pl
Najlepsze Strony Głogoczowa
 

Z kart
historii
wsi
Głogoczów

C.K. Głogoczów

Elżbieta Dymek - wykład z 11.11.2012r.


Druga cześć księgi to opisanie gruntów. Również i tu wymieniony jest numer mapy, numer domu, nazwisko i imię właściciela, stan społeczny, miejscowość, rodzaje upraw, ich powierzchnia w sążniach - kwadratowych, klasa oraz wyliczony tzw. czysty/surowy dochód katastralny z gruntu. Rodzaje kultur rolnych wymienionych w księdze to: rola, łąka, pastwisko, las, stawy, ogrody, drogi, a także tzw. grunty bezpłodne czyli obecnie znane nieużytki.

Należy domniemywać, że wpisy dokonywane były po roku 1852 biorąc pod uwagę fakt, że wartości pieniężne podawane są we florenach i krajcarach. W tymże bowiem roku w cesarstwie nastąpiła zmiana waluty i dawne talary i półtalarówki zastąpiono właśnie florenami. Waluta ta oparta była na srebrze. Jeden floren ważył 12,45g srebra próby 900. W 1892 r nastąpiła kolejna reforma monetarna, gdzie wprowadzono korony, właściwie do roku 1900 wycofując z obiegu floreny i krajcary. Korona oparta była także na złocie. Wprowadzono do obiegu złote monety - 20 koron ważące 6,5 g - złoto próby 900.

Właśnie za floreny zakupiony został grunt pod obecny głogoczowski cmentarz.

Głogoczowska księga budynkowa - gruntowa swoją zasadniczą rolę spełniała co najmniej do roku 1871 - tj. do wejścia w życie austriackiej ustawy hipotecznej, na mocy przepisów której zakładano księgi wieczyste, w których ujawniano już bardzo precyzyjnie stan prawny nieruchomości. Przede wszystkim istniał obowiązek wpisywania umów o nabyciu, przeniesieniu i ograniczeniu prawa własności. Nieformalny obrót nieruchomościami w warunkach wiejskich nadal był jednak rozpowszechniony. Było tak także z racji wysokości kosztów związanych z zawieraniem umów notarialnych i ujawnianiem ich w księdze wieczystej. W rezultacie uznawano ważność umów, które nie zostały wpisane do księgi wieczystej. Zagadnienie ksiąg wieczystych - wykazów hipotecznych może stać się już osobnym tematem rozważań.

I na zakończenie jeszcze bardzo interesujące informacje.

Otóż w księdze zachował się w pełni czytelny wizerunek stosowanej pieczęci. "Gminy Głogoczów". Wymieniane są cztery dzielnice Głogoczowa: Działy, Stawy, Stradomie i Jaworzna. Jest to bardzo istotne jak brzmiały rzeczywiste nazwy dzielnic w sytuacji obecnych prób wprowadzania dowolnych zmian w prawidłowym, tradycyjnym nazewnictwie. Najprawdopodobniej niestety nie zachowała się kompletna dokumentacja i takie ograniczenie do czterech dzielnic nie wskazuje, że innych nie było.

Elżbieta Dymek

Wykład "C.K. Głogoczów" został wygłoszony podczas Jesiennego Spotkania Mieszkańców w dniu 11.11.2012r.

Literatura:

  1. Historia ustroju i prawa polskiego - J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis W-wa 2005
  2. J. Rutkowski - Wieś europejska późnego feudalizmu, PIW W-wa 1986
  3. D. Malec- Dzieje notariatu polskiego, Wydawnictwo UJ , Kraków 2007
  4. P. Sadowski - Gmina Pcim. Monografia geograficzno-historyczna, Pcim 2003
  5. T. Kałkowski - Tysiąc lat monety polskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981
  6. Wikipedia, wolna encyklopedia,

strony:   1   2   3   4

2012-11-11_Jesienne_Spotkanie_Mieszkanc+ow_G+logoczowa_[11].jpg 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [01] 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [02] 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [03] 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [04] 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [05] 2012-09-22 Skarb w starej skrzyni [06]
Strony www.glogoczow.pl prowadzone są przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, Głogoczów 406, 32-444 Głogoczów. Wpis do KRS nr 0000279965 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6811955138, REGON 120476043, Konto bankowe: 10 1440 1387 0000 0000 1092 5851 prowadzone przez PEKAO S.A. ©2007-2021 SWIG oraz autorzy zamieszczonych materiałów; kontakt z administratorem stron: admin@glogoczow.pl